Podpisanie umów KONTRAKTU 1!

Dnia 15 czerwca 2010 r. w sali posiedzeń rady miejskiej MAGISTRAT nastąpiło uroczyste podpisanie umów dotyczących KONTRAKTU 1 wchodzącego w skład projektu pn. „BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA”. Umowa o dofinansowanie NR POIS.01.01.00-00-020/08 została podpisana w dniu 8 stycznia 2010 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość projektu, którego beneficjentem jest Gmina Wieliczka, wynosi: 109 715 210, 68 PLN, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 75 976 567, 45 PLN, instytucją wdrażającą projekt jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie.

W obecności mieszkańców, radnych gminnych, sołtysów, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, umowy podpisali ze strony Miasta i Gminy Wieliczka: burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, skarbnik gminy Zofia Batko. Wykonawcę prac projektowych spółkę BIPROKOM - Kraków S.A. reprezentował prezes Zarządu Stanisław Biziorek.
Firma BIPROKOM - Kraków S.A. jest kontynuatorem ponad czterdziestoletniej tradycji założonego w 1951 roku Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie.
Głównym przedmiotem działalności firmy jest projektowanie urbanistyczne i budowlane oraz nadzór autorski i inwestorski. Ponadto oferuje usługi inżynieryjne związane z inżynierią lądową i sanitarną oraz z ruchem drogowym. Zajmuje się projektowaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ulic, dróg i mostów.
Gmina Wieliczka w poprzednich latach współpracowała zarówno z Biurem Projektów, jak i powstałą w wyniku przekształceń spółką BIPROKOM S.A. Podpisane umowy Kontraktu 1 obejmują swym zakresem opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla zadań: Z 3 - Chorągwica, Z 7 - Rożnowa, Z 9 - Zabawa, Z 12 - os. Lekarka (Wieliczka), Z 15 - Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości: Śledziejowice, Kokotów do oczyszczalni ścieków Płaszów II.
Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej ma objąć obszary całych miejscowości: Chorągwica, Rożnowa, Zabawa.
W obszarze miasta Wieliczka projekty kanalizacji na osiedlu Lekarka, ul. Niepołomskiej (strona wschodnia – od centrum Wieliczki do obwodnicy E4 oraz część tej ulicy od obwodnicy E4 do granicy administracyjnej wsi Zabawa), ul. Granicznej, ul. Zielnej, ul. Niecałej oraz nieskanalizowanej części ul. Willowej tj. od skrzyżowania z ul. Politechniczną w kierunku obwodnicy E4. Prace dotyczą również projektu kolektora „Złocień”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wpłynęło 17 ofert.
Komisja dokonała sprawdzenia ofert pod względem formalnym, a w toku prac weryfikacyjnych wystosowała zapytania do złożonych ofert i prośby o ich uzupełnienie.
W związku z analizą otrzymanych od wykonawców wyjaśnień niezbędny był dodatkowy czas na dokonanie czynności mających na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
W wyniku wnikliwej analizy ofert niepodlegających odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu, którego kryterium stanowiła cena, Komisja Przetargowa zaproponowała wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę BIPROKOM-KRAKÓW S.A. 30-107 Kraków, Plac Na Stawach 1 we wszystkich częściach zamówienia z cenami brutto:

 

Cz.1/Z3 - Chorągwica Dokumentacja projektowa 86010,00
Cz.2/Z7 - Rożnowa Dokumentacja projektowa 61366,00
Cz.3/Z9 - Zabawa Dokumentacja projektowa 82960,00
Cz.4/ Z12 - Wieliczka
os. Lekarka
Dokumentacja projektowa 18910,00
Cz.5/Z15 – kolektor Złocień. Dokumentacja projektowa 112484,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria z podpisania KONTRAKTU 1

LICZBA ODSŁON: