Odwołanie do Wojewody

Szanowni Państwo!
Jednostka Realizująca Projekt informuje, że Gmina Wieliczka uzyskała w dniu 09.03.2012 r. pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej w os. Lekarka w Wieliczce, obejmujące ulice: Graniczną, Niecałą, Willową, Zielną oraz wschodnią stronę ul. Niepołomskiej. Niemniej jednak, jedna z właścicielek nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej kanalizacji, a nie mającej bezpośredniego dostępu do kanalizacji korzystając z zapisów w przywołanej wcześniej decyzji, odwołała się do Wojewody Małopolskiego ponieważ w projekcie kanalizacji nie uwzględniono jej działek jak również budynku jednorodzinnego. 

W związku z powyższym oraz z faktem, iż w projekcie dla os. Lekarka przewidziano punkt włączenia kanalizacji w miejscowości Zabawa istnieje poważne prawdopodobieństwo zagrożenia terminów realizacji zadań: 

Z 9 – budowa kanalizacji we wsi Zabawa
Z12 -  budowa dla kanalizacji sanitarnej w os. Lekarka w Wieliczce.


Mając na względzie umożliwienie podłączenia się do kanalizacji sanitarnej 3 posesji położonych na granicy miejscowości Wieliczka i Zabawa, na prośbę inwestora, firma BIPROKOM KRAKÓW SA przygotowała opracowanie uwzględniające trzy warianty przebiegu sieci:


I – w tym wariancie założono wykonanie kolektorów grawitacyjnych
II – w tym wariancie zaproponowano przydomowe przepompownie ścieków
III – w tym wariancie zaproponowano lokalną przepompownię ścieków.


Z punktu widzenia ekonomiki realizacji inwestycji, wykonanie a następnie eksploatacja (opłaty energetyczne, przeglądy okresowe, ewentualne naprawy, wymiany zużytych części itp.)  lokalnej przepompowni ścieków dla trzech budynków jednorodzinnych jest problematyczna. Podobnie przydomowe pompownie. Projekt który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewidywał budowy lokalnych pompowni w związku z czym jedynym możliwym do dalszego rozważenia pozostał wariant I.

W trakcie procesu projektowania przedstawiciele Projektanta nie uzyskali zgody właścicielek działek leżących na trasie kanalizacji przewidywanej w wariancie I w związku z czym poproszono o pomoc zainteresowanych mieszkańców, którzy również spotkali się z odmową ze strony sąsiadek. Niemniej jednak, mając wiedzę dotyczącą wyżej opisanej sytuacji w której Inwestor nie ma możliwości przedłożenia właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane co jest warunkiem niezbędnym dla wydania decyzji pozwolenia na budowę, zdecydowali się na odwołanie się do Wojewody Małopolskiego. Nadmienić należy, że nieruchomość opisana powyżej ma możliwość wykonania przydomowej pompowni ścieków i za zgodą członków rodziny, którzy są właścicielami sąsiedniej posesji, wykonać wpięcie do projektowanej kanalizacji.

LICZBA ODSŁON: