Informacje na temat kanalizacji w Mietniowie

W dniu 27 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Mietniowie odbyło się zebranie sołeckie, któremu przewodniczyła sołtys Józefa Sosin. W spotkaniu uczestniczył jako gość honorowy starosta wielicki Jacek Juszkiewicz. Na zaproszenie sołtysa w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy: zastępca burmistrza ds. społecznych Urszula Rusecka, zastępca burmistrza ds. strategii i rozwoju Łukasz Sadkiewicz, sekretarz Adam Marek Panuś, dyrektor Zarządu Dróg Gminnych Teresa Kuchnia oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: p.o. kierownika JRP Marek Kolary, kierownik ds. realizacji Sabina Cichy oraz Stanisław Cebeńko.

Na początku spotkania p.o. kierownika JRP Marek Kolary przedstawił zgromadzonym mieszkańcom prezentację multimedialną na temat projektu. Swoją wypowiedź połączoną z prezentacją multimedialną rozpoczął od przedstawienia historiograficznego kalendarium procesu pozyskania dofinansowania z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.
Następnie wskazano kwoty stanowiące wartość całkowitą projektu oraz wysokość dofinansowania jak również wymieniono instytucje współuczestniczące w realizacji Projektu tj. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Omówiono także realizowane obecnie kontrakty w Czarnochowicach, Kokotowie, Śledziejowicach oraz osiedlach miasta Wieliczka. Przedstawiono zdjęcia z placów budowy oraz sposób przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu kanalizacji.
Zgromadzonym przedstawiono datę 2 kwietnia 2012 r. jako dzień ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy prac realizacyjnych zadania Z 6 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów oraz informację, że w ramach tego zadania zostanie wykonanych 4,1km kolektora grawitacyjnego; 0,29 km kolektora tłocznego; 0,95 m wyjścia z pasa drogi, a także 1 przepompownia. Całość zadania będzie realizowana od sierpnia 2012 do listopada 2013 roku.
Mieszkańcom przekazano także informacje kontaktowe oraz adres strony internetowej na której po ogłoszeniu postępowania dostępny będzie projekt kanalizacji w miejscowości Mietniów.
Po części informacyjnej nastąpił czas na zadawanie pytań. Mieszkańcy pytali o to kto jest odpowiedzialny za przyłączenie posesji do kanalizacji, czy w czasie realizacji zadania będzie możliwość dojazdu do posesji oraz zwrócili uwagę na występujące w części dróg układ drenażu wykonany na początku XX w.
Na pytania mieszkańców odpowiadał p.o. kierownika JRP Marek Kolary, który stwierdził, że obowiązek wykonania przyłącza leży po stronie właściciela nieruchomości zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U. nr 72.,poz. 747 - Art. 16, a wykonanie przyłącza można powierzyć wykonawcy sieci lub innym wykonawcom, można je realizować indywidualnie lub zbiorowo co jest niezmiernie korzystne z uwagi na podział kosztów wykonania projektu przyłącza. Co do przywrócenia do stanu pierwotnego posesji na które oddziaływać będą roboty budowlane zaznaczono, że nie tylko dotyczy to zagospodarowania działek lecz również istniejącej infrastruktury podziemnej.  Niemniej jednak poproszono mieszkańców o pomoc w przedstawianiu wykonawcy robót rzeczywistego przebiegu tras sieci podziemnych na poszczególnych posesjach co ułatwi prace budowlane i zminimalizuje prawdopodobieństwo kolizji.
Zastępca Burmistrza Łukasz Sadkiewicz odnosząc się do wykonania kanalizacji dla pozostałej części miejscowości zauważył, ze Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę o przystąpieniu do II etapu budowy kanalizacji Gminy Wieliczka. Aby można to było spełnić niezbędna jest zmiana rozporządzenia ustanawiającego aglomerację co jest procesem pracochłonnym i długotrwałym.
Na koniec zapowiedziano spotkanie z mieszkańcami poświęcone wyłącznie kanalizacji do którego ma dojść w sierpniu po podpisaniu z wybranym w drodze przetargu wykonawcą w celu przedstawienia go mieszkańcom jak również udostępnienia szczegółowego harmonogramu prac w miejscowości Mietniów.

LICZBA ODSŁON: