Spotkanie z mieszkańcami Rożnowej (22.09.2011 r.)

Dnia 22 września (czwartek) w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rożnowa. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: sekretarz UMiG Adam Marek Panuś, Jednostkę Realizującą Projekt reprezentowali: kierownik JRP Józef Lassota, kierownik ds. technicznych Marek Kolary, Sabina Cichy, kierownik ds. realizacji oraz przedstawiciele firmy BIPROKOM S.A. z Krakowa – wykonawcy projektu kanalizacji sanitarnej dla zadania Z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa jednej z części projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności.

Kierownik JRP Józef Lassota po krótkim wstępie systematyzującym przebieg spotkania poprosił przedstawicieli firmy BIPROKOM S.A. o przybliżenie projektu technicznego dla zadania Z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa. Prezentacja multimedialna obejmowała w głównej mierze pokaz map sytuacyjno wysokościowych dla całości zadania oraz zlokalizowanej tam przepompowni.
W trakcie szczegółowej prezentacji Projektant zapoznał mieszkańców z problemami natury technicznej oraz sytuacjami, w których ze względu na brak zgody poszczególnych mieszkańców nie można było zaprojektować kanalizacji sanitarnej. Do najważniejszych z  problemów technicznych zaliczyć można brak możliwości posadowienia kanalizacji ze względu na osuwiska położone w wschodnio-północnej części miejscowości oraz brak miejsca na pompownię ścieków P2. Skutkiem tego jest niemożność ujęcia w projekcie kilkunastu dom. W przypadku działki nr 31 właściciel posesji, pomimo spełnienia jego żądań wycofał się z jakichkolwiek rozmów na temat budowy kanalizacji. Projektant został więc zmuszony do przebiegu sieci kanalizacyjnej, w efekcie czego kolejnych kilka domów nie będzie mogło skorzystać z podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Podobnie spadkobierca działki nr 8/1, na terenie której zamierzano umiejscowienie przepompowni głównej P1, wycofał się ze swojej poprzedniej deklaracji. Powoduje to zagrożenie realizacji całości zadania w miejscowości Rożnowa.
W czasie dyskusji pojawiały się alternatywne rozwiązania ww. problemów podawane przez mieszkańców. Projektant zobowiązał się do przeanalizowania pod względem technicznym rozwiązań podanych przez uczestników spotkania.

LICZBA ODSŁON: