Informacja w sprawie zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)

W dniu 28 lutego 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka wpłynęło faksem pismo sygnowane przez wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych panią Izabelę Jakubowską informujące, iż w trakcie kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) nie stwierdzono naruszeń, w związku z czym zamawiający tj. Gmina Wieliczka może zawrzeć umowy o roboty budowlane dla wnioskowanego zadania.
LICZBA ODSŁON: